Polish English

IV konferencji naukowo-techniczna

pt. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska
oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej

Lublin – Zwierzyniec

17 – 19 października 2018 r.

W dniach 17-19 października 2018 r. odbyła się IV konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej”. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady.

Organizatorami konferencji byli: Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz cztery koła naukowe z UP w Lublinie: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej; Geodezyjne Koło Naukowe ”Equator’’; Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej; Studenckie Koło Naukowe Leśników, jak również Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Roztoczański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie.

Podczas obrad omawiano zagadnienia dotyczące: ochrony i kształtowania krajobrazu; gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym; degradacji, ochrony i rekultywacji gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych; infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; innowacyjnych technologii stosowanych w inżynierii środowiska i gospodarce przestrzennej; innowacyjnych technik i technologii pomiarowych stosowanych w geodezji; geodezyjnego urządzania przestrzeni wiejskiej; rozwoju systemów katastralnych i gospodarki nieruchomościami; przetwarzania danych przestrzennych i geowizualizacji; współczesnych wyzwań badawczych w gospodarce przestrzennej oraz aktualnych problemów i wyzwań w leśnictwie i gospodarce leśnej.

Pierwszego dnia konferencji (17.10.2018 r.) odbyła się sesja plenarna i posterowa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. Przeprowadzono trzy sesje naukowe: 1) ekoenergetyka, 2) geodezja i gospodarka przestrzenna, 3) ochrona i kształtowanie środowiska. Podczas sesji naukowych pierwszego dnia wygłoszono 15 referatów oraz zaprezentowano 30 posterów.

W drugim dniu konferencji (18.10.2018 r.), która odbywała się w Zwierzyńcu i na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, przeprowadzono jedną sesję referatową z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, na której wygłoszono 5 referatów, jak również odbyły się dwie sesje terenowe. W ramach I sesji terenowej zwiedzano muzeum RPN oraz zaprezentowano rozwiązania technologiczne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie RPN (instalacja do zagospodarowania wód opadowych, hydrofitowa oczyszczalnia ścieków), które przyczyniają się do ochrony środowiska. Podczas II sesji terenowej jedna grupa uczestników konferencji wzięła udział w wycieczce rowerowej na Floriankę, a druga grupa odbyła wycieczkę pieszą na Bukową Górę.

Trzeciego dnia konferencji (19.10.2018 r.) odbyła się III sesja terenowa, podczas której zapoznano się z infrastrukturą turystyczną miasta Zamość.

W konferencji uczestniczyło 78 osób z różnych ośrodków akademickich z terenu całej Polski oraz ze Lwowa (Ukraina), zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi nowych kierunków badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz w geodezji i gospodarce przestrzennej.

Podczas konferencji referatu oraz postery wygłosili i zaprezentowali przedstawiciele Politechniki Lwowskiej,Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW w Warszawie, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Politechniki Białostockiej, jak również Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.

Prace naukowe zaprezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w czasopismach takich jak: Journal of Water and Land Development, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, Journal of Ecological Engineering, Inżynieria Ekologiczna, Acta Scientiarum Polonorum - Formatio Circumiectus.

 

Autorzy sprawozdania:

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. nadzw. UP

dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko

dr hab. inż. Piotr Bugajski

dr inż. Andrzej Mazur

mgr inż. Patrycja Pochwatka

Fotografie: Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej