Polish English

Szanowni Państwo

Celem Quizu „Różnorodność biologiczna Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza” jest propagowanie różnorodności biologicznej oraz potrzeby jej zachowania oraz  działalności Parku związanej z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego regionu.

Jest to również okazja do podkreślenia jubileuszu 25-lecia wejścia w życie Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD), przyjętej na Szczycie Ziemi w Rio w dniu 5 czerwca 1992 roku. Konwencja o różnorodności biologicznej jest jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych ratyfikowanym przez 195 państw. Polska jest stroną konwencji od 1993 roku. W Polsce globalna strategia została przełożona na warunki krajowe poprzez „Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem działań na lata 2015-2020

Dwudziestopięciolecie Konwencji stanowi okazję do podkreślenia osiągnięć w zakresie ochrony i zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej zarówno na szczeblu globalnym, krajowym jak i lokalnym.

Roztoczański Park Narodowy, z racji położenia na Roztoczu – regionie pogranicza przyrodniczo-kulturowego – posiada bogatą różnorodność zasobów przyrodniczych. Jednocześnie możemy pochwalić się wieloma zrealizowanymi na przestrzeni 25 lat programami, których celem było m.in. zachowanie różnorodności przyrodniczej, popularyzowanie idei jej zachowania, promowanie działań mających na celu stworzenie mechanizmów sprzyjających zrównoważonemu użytkowaniu środowiska przyrodniczego Roztocza.

Skutecznymi, konsekwentnie realizowanymi w Parku działaniami są szczególnie te, które dotyczą przebudowy drzewostanów, ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych, flory i fauny oraz zachowania korytarzy ekologicznych. W obszarze działań edukacyjno-informacyjnych na szczególną uwagę zasługuje działalność wydawnicza i wystawiennicza Parku. W celu określenia wpływu prowadzonych działań i stanu środowiska prowadzony jest jego wielokierunkowy monitoring w tym ten realizowany  w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

Biorąc pod uwagę, że niemalże każdy realizowany w Parku program ma na celu zachowanie różnorodności przyrodniczej i wpływa bezpośrednio lub pośrednio na jej stan, możemy stwierdzić, że  od 1991 roku ze środków: NFOŚiGW w Warszawie, WFOŚiGW w Lublinie, Fundacji EkoFundusz, Funduszu Leśnego, Mechanizmu Finansowego EOG oraz innych środków pomocowych zrealizowaliśmy ponad 100 programów mających na celu zachowanie, poznanie i popularyzowanie różnorodności przyrodniczej Parku i  Roztocza.

Mamy nadzieję, że dzięki Quizowi i rozlosowanym nagrodom książkowym zwrócimy uwagę Państwa na konieczność zachowania różnorodności przyrodniczej Parku i regionu.

Życzymy Państwu również dobrej zabawy przy rozwiązywaniu zagadek zawartych w Quizie.

Roztoczański Park Narodowy


Quiz nr 1 - Roztoczański Park Narodowy

Quiz nr 2 - Roztocze

Quiz nr 3 - Flora

Quiz nr 4 - Grzyby i porosty

Quiz nr 5 - Bezkręgowce

Quiz nr 6 - Minogi i ryby

Quiz nr 7 - Płazy i gady

Quiz nr 8 - Ptaki

Quiz nr 9 - Ssaki

Quiz nr 10 - Bioróżnorodność

Regulamin Quizu

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej