Kompleks stawów „Echo” zasilany jest przez niewielki śródleśny strumień „Świerszcz”. Strumień ten w ostatnim czasie toczy coraz mniej wody. Wynika to z warunków termiczno-opadowych panujących na terenie Roztocza, nie pozwalających na odbudowę zasobów wodnych począwszy od 2014 roku.


Ryc.1. Warunki termiczno - opadowe w Zwierzyńcu w latach 1998-2018 (linią czerwoną zaznaczono średnie wartości z wielolecia)

 

Szczególnie dotkliwa susza hydrologiczna wystąpiła w roku 2015 i ubiegłym (2018) kiedy to ekstremalnie wysokiej temperaturze powietrza towarzyszyły ekstremalnie  niskie opady atmosferyczne. Skutkiem panujących warunków jest znaczne obniżenie się poziomu zwierciadła wód podziemnych – o ok. 2,2 m (ryc.2), a co się z tym wiąże spadkiem wydajności, a niekiedy wręcz wysychaniem źródeł i studni.


Ryc.2 Wahania zwierciadła wody poziomu kredowego od listopada 2013r.


Ryc.3 Średnie roczne przepływy w rzece Świerszcz w poszczególnych latach hydrologicznych (2001-2018 w profilu Malowany Most)


Ryc. 4 Wyniki pomiaru przepływu w strumieniu Świerszcz w ostatnim okresie czasu  (w profilu Malowany Most)

W roku bieżącym niskie  opady w okresie zimowym nie pozwoliły na odbudowę zasobów wodnych.  Utrzymuje się trend spadkowy przepływu w strumieniu. Obecnie kształtuje sią na poziomie zaledwie 10% wartości średniej wieloletniej – np.  w dniu 29. VII. 2019r. zmierzono zaledwie 3 l/s.

Wydajność źródeł zasilających Świerszcz jest skorelowana z głębokością zalegania zwierciadła wód podziemnych poziomu kredowego. Dalsze obniżanie się poziomu wody w podziemnym, kredowym zbiorniku grozi całkowitym wyschnięciem strumienia, a następnie stawów które są przez strumień zasilane.


Ryc.5 Korelacja najmniejszych wartości przepływu w Świerszczu z minimalnymi stanami poziomu zwierciadła kredowych wód podziemnych w jego zlewni (lata 2012-2018)
 

 


Opracowanie: RPN/SB ZMŚP
Tekst: Bogdan Radliński
Fotografie: Paweł Marczakowski