Polish English

Roztocze


Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu przedstawia zaktualizowany projekt dokumentacji Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” w postaci formularza nominacyjnego, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych.

Roztoczański Park Narodowy dziękuje wszystkim, którzy przesłali swoje uwagi i wnioski do projektu dokumentacji Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”.

Pozwoliło to na poprawienie i uzupełnienie opracowanego na zlecenie Parku dokumentu.

 

Wykaz załączników:

  1. Wspólny plan pracy.
  2. Program współpracy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na lata 2013 – 2015.
  3. Lista głównych pozycji bibliografii.
  4. Wykaz instytucji zarządzających i administrujących poszczególnymi strefami w TRB „Roztocze”.
  5. Lista wraz z danymi adresowymi instytucji, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych, które podpisały List intencyjny TRB „Roztocze”.
  6. Strategia Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego. Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020.
  7. Lista dokumentów prawnych.

 

Spis map:

Mapa nr 1. Położenie TRB „Roztocze” na tle Europy.

Mapa nr 2. Współrzędne geograficzne TRB „Roztocze”.

Mapa nr 3. Rozmieszczenie ludności w TRB „Roztocze”.

Mapa nr 4. Strefowanie TRB „Roztocze” .

Mapa nr 5. TRB „Roztocze” na tle podziału administracyjnego

Mapa nr 6. Położenie TRB „Roztocze” na tle podziału fizycznogeograficznego

Mapa nr 7. System obszarów chronionych w TRB „Roztocze”.

Mapa nr 8. Natura 2000 w TRB „Roztocze”.

Mapa nr 9. Występowanie roślin i siedlisk NATURA 2000 oraz gatunków zagrożonych.

Mapa nr 10. Najważniejsze refugia fauny w TRB „Roztocze”.

Mapa nr 11. Użytkowanie terenu w TRB „Roztocze”.

Mapa nr 12. Turystyka w TRB „Roztocze”.

Mapa nr 13. Dziedzictwo kulturowe w TRB „Roztocze”.

Mapa nr 14. Ukształtowanie terenu w TRB „Roztocze”.

 

Fot. 1. Dolina rzeki Wieprz w RPN - okolice Guciowa.

 


Opracowanie:
RPN
Tekst: Alina Urbańska

Fotografia: Paweł Marczakowski
Mapy: źródło „Formularz Nominacyjny TRB Roztocze”, 2015.

 

 
 
 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej
 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej