Polish English

W 2004 roku wzdłuż drogi powiatowej nr 2947 L biegnącej z miejscowości Zwierzyniec do miejscowości Tereszpol, obok kompleksu stawów „Echo” w Roztoczańskim Parku Narodowym, utworzono system ekologicznych przejść dla zwierząt. Podziemne przejścia wykonano głównie z myślą o wędrujących wiosną do stawów „Echo” płazach. Inwestycja powstała dzięki współpracy Roztoczańskiego Parku Narodowego i Starostwa Powiatowego w Zamościu sfinansowana ze źródeł Ekofunduszu. W skład zastosowanych rozwiązań weszły bariery naprowadzające wykonane z tworzywa sztucznego zlokalizowane po obu stronach drogi oraz system dziewięciu podziemnych tuneli zlokalizowanych pod jezdnią o długości od 10 do 33 m. Na bocznych drogach dojazdowych zastosowano rynny betonowe, przykryte stalową kratą, tzw. stoprynny w ilości 12 sztuk o łącznej długości 59 mb.

Bariery naprowadzające zapobiegają przedostawaniu się zwierząt na jezdnię i kierują wędrujące zwierzęta do podziemnych przejść. Wraz z upływem lat bariery naprowadzające zaczęły ulegać degradacji i z roku na rok wymagały coraz większych nakładów finansowych na bieżące remonty. Wymusiło to wymianę elementów utworzonych z tworzyw sztucznych na bardziej trwałe wykonane z innych materiałów.

W związku z tym, w ramach projektu związanego z „Ochroną gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” nr umowy POIS.02.04.00-00-0020/18 finansowanego ze źródeł Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wykonano działanie „Modernizacja istniejącego stałego systemu ochrony płazów”. Po nawiązaniu współpracy Roztoczańskiego Parku Narodowego i Starostwa Powiatowego w Zamościu, w kwestii udostępnienia terenu, przystąpiono do realizacji zadania. Działanie polegało na rozebraniu starych barier naprowadzających wykonanych z polipropylenu i montażu nowych barier żelbetowych, „C” kształtnych.

Nowy system barier naprowadzających o łącznej długości 1818 m zabezpieczy obszar wędrówek płazów w rejonie stawów Echo na wiele lat. Z systemu podziemnych przejść korzystają nie tylko płazy, w tym gatunki objęte wspomnianym projektem, tj. traszka grzebieniasta i kumak nizinny, ale również inne gatunki zwierząt zasiedlające rejon stawów „Echo”.

Projekt Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego nr POIS.02.04.00-00-0020/18

Opracowanie:
RPN/DOP
Tekst:
M.Tchórzewski, A.Wojtyło
Fotografie: M.Tchórzewski

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Czytaj więcej

 

 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej