Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Deklaracja dostępności

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.roztoczanskipn.pl oraz www.bip.roztoczanskipn.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-02-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu  niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Niektóre dokumenty są niedostępne, ponieważ zostały opublikowane przed datą ogłoszenia ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Dokumenty pochodzą z innych źródeł
 3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu

Roztoczański Park Narodowy, 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2, tel. 84 687 20 66 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Dostępność architektoniczna siedziby Roztoczańskiego Parku Narodowego

Adres siedziby: 22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 2.

 1. Przy budynku znajduje się wydzielone miejsce do parkowania dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 2. Do wejścia do siedziby prowadzą schody.
 3. Istnieje możliwość dojazdu do schodów prowadzących do wejścia do budynku.
 4. Do budynku mają wstęp osoby korzystające z psa asystującego.
 5. W budynku  nie ma oznaczeń w alfabecie braila.
 6. W budynku brak jest urządzeń i innych rozwiązań architektonicznych ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym.
 7. Nie ma dostępności tłumacza języka migowego.
 8. Wprowadzono zmiany w organizacji działalności Roztoczańskiego Parku Narodowego celem zapewnienia dostępu alternatywnego osobom ze szczególnymi potrzebami:

          a) wsparcie ze strony pracowników parku osobom ze szczególnymi potrzebami;

          b) możliwość (po uprzednim uzgodnieniu) obsługi interesantów w obiekcie z dostępnością
              architektoniczną, znajdującym się w sąsiedztwie siedziby Roztoczańskiego Parku
              Narodowego pod adresem: Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN,
              22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 3;

          c) wsparcie techniczne poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego,
              korespondencyjnego oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach dostępności jest Jarosław Zdzioch, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel.: 84 687 20 66 w. 379.

Każdy ma prawo wystąpić do Roztoczańskiego Parku Narodowego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,
    lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Roztoczański Park Narodowy niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz o terminie realizacji żądania, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku, gdy Roztoczański Park Narodowy nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia w Roztoczańskim Parku Narodowym skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl