Fot. 1. Gleba bielicowa w bryle korzeniowej wywróconej jodły.Dominującą skałą macierzystą gleb Roztoczańskiego Parku Narodowego są utwory piaszczyste z których wykształciły się przede wszystkim podtypy gleb bielicowych i rdzawych. Piaski luźne i słabogliniaste zalegają głównie w obrębie dolin rzecznych i w dnach suchych dolin, Piaski pylaste i gliniaste występują na stokach i fragmentarycznie na wierzchowinach.

 

Fot. 2. Kredowa skała macierzysta i płytka rędzina w bryle korzeniowej wywróconego buka.Znaczący areał pokrywają utwory gliniaste – zwietrzelina skał kredowych, stanowiąca podstawową skałę macierzystą rędzin właściwych i brunatnych na stokach i poziomach wierzchowinowych.

Mapa 1. Gleby leśne.Nieznaczne powierzchnie zajmują utwory pyłowe, zazwyczaj lessy o dużej miąższości stanowiące podłoże gleb płowych i osady organiczne - podłoże gleb torfowych i murszowych.
Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego wyróżnia się 28 podstawowych jednostek typologicznych, którymi są podtypy gleb – w 14 typach gleb.

 

Gleby Parku w układzie systematycznym gleb Polski (według Klasyfikacji Gleb Leśnych Polski 2001) przedstawiają się następująco:

 

Typ gleby

Powierzchnia [ha]

Udział [%]

Rędziny (R)

2764,94

33,16

Gleby bielicowe (B)

2739,87

32,86

Gleby rdzawe (RD)

1961,65

23,53

Gleby płowe (P)

246,11

2,95

Gleby torfowe (T)

206,59

2,48

Gleby gruntowoglejowe (G)

108,44

1,30

Gleby deluwialne (D)

80,74

0,97

Gleby brunatne (BR)

74,16

0,89

Gleby murszowe (M)

34,00

0,41

Gleby opadowoglejowe (OG)

8,78

0,10

Gleby industrio i urbanoziemne (AU)

4,26

0,05

Arenosole (AR)

0,86

0,01

Grunty inne

107,30

1,28

Razem

8337,70

100,00


Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Bogusław Radliński
Mapa: źródło „Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek”, 2013.
Fotografie: Andrzej Tittenbrun