Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Natura 2000

Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego powołano dwa obszary Natura 2000:

  • Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – OZW (przyszły Specjalny Obszar Ochrony, zwany potocznie obszarem siedliskowym) – Roztocze Środkowe PLH060017,
  • Obszar Specjalnej Ochrony (potocznie zwany obszarem ptasim) – Roztocze PLB060012.

Celem nadrzędnym działań ochronnych w obu obszarach Natura 2000, w granicach Parku, jest utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, będących przedmiotami ochrony, a także zapewnienie integralności oraz spójności sieci Natura 2000 w tej części Polski. Aby to osiągnąć niezbędne jest zachowanie należytej łączności biocenotycznej z sąsiadującymi obszarami Natura 2000 (Puszcza Solska i Uroczyska Puszczy Solskiej – od południa i zachodu; Lasy Janowskie i Uroczyska Lasów Janowskich – od zachodu; Niedzieliski Las, Niedzielska, Kąty, Hubale, Doliny Łabuńki i Topornicy – od północy i północnego wschodu; Debry, Św. Roch, Uroczyska Lasów Adamowskich, Sztolnie w Senderkach – od wschodu) oraz utrzymanie drożności, zidentyfikowanych i opisanych pod względem uwarunkowań przyrodniczych korytarzy ekologicznych.

W Roztoczańskim Parku Narodowym – obejmującym obszary Natura 2000 Roztocze Środkowe i Roztocze – stwierdzono dotychczas: 12 siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej (3 kolejne typy siedlisk są w trakcie weryfikacji), 4 gatunki roślin z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej, 29-31 gatunków zwierząt z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej (29 występujących aktualnie i 2 wymagające potwierdzenia występowania) oraz 59 gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy Ptasiej.

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Przemysław Stachyra