Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Otulina Parku

Otulina Roztoczańskiego Parku Narodowego  została wyznaczona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995r. w sprawie Roztoczańskiego Parku Narodowego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1995r. w sprawie Roztoczańskiego Parku Narodowego Dz. U. Nr 23 poz. 124) obejmując powierzchnię 38 095,87 ha.

W jej skład wchodzą gminy znajdujące się w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim: gminy Józefów i Tereszpol oraz zamojskim Adamów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec.

W myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak również ustawy o ochronie przyrody Dyrektor Parku uzgadnia projekty: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz inwestycji celu publicznego na terenie otuliny. Projekty decyzji o  ustaleniu warunków zabudowy dotyczą głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, a także pensjonatowej i letniskowej. W przypadku inwestycji celu publicznego projekty związane są z modernizacją linii energetycznych napowietrznych w tym na linie kablowe podziemne, przebudową dróg, budową sieci kanalizacyjnej, jak również budową stacji bazowych telefonii komórkowych, elektrowni wiatrowych. W ostatnich latach obserwuje się także zainteresowanie wolnostojącymi ogniwami fotowoltaicznymi czy też poszukiwaniem gazu łupkowego.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie Parku w określonej przestrzeni przyrodniczo-społecznej, przy uzgadnianiu działalności inwestycyjnej brane są pod uwagę przede wszystkim uwarunkowania przyrodnicze: korytarze ekologiczne, walory krajobrazowe, obszary Natura 2000 w kontekście oddziaływania na Park, ale również aspekty społeczne.

 

Fot. 1. Panorama z Tartacznej Góry na Zwierzyniec.

 

Otulina Parku pełni nie tylko funkcję ochronną, ale również stanowi strefę, w której wspólnie ze społecznością lokalną realizowane są zadania związane z turystyką, edukacją czy kultywowaniem tradycji.

Ze względu na potrzebę ochrony zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym w jego otulinie utworzono również strefę ochronną zwierząt łownych, o powierzchni 2 118,98 ha położoną w gminach: Adamów w Bliżowie, Krasnobród – w Lasowcach, Zamość – w Wólce Wieprzeckiej, Zwierzyniec we wsi Guciów, Kosobudy, Obrocz, Rudka, Sochy na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwierzyniec oraz mieście Zwierzyniec. Utrzymanie właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych należy do zadań Dyrekcji Parku, ale wymaga współpracy z obwodami łowieckimi.


Mapa 1. Zasięg przestrzenny Roztoczańskiego Parku Narodowego z otuliną oraz strefą ochronną zwierząt łownych na tle podziału administracyjnego.

 

Opracowanie:
RPN
Tekst: Tadeusz Grabowski, Agnieszka Bielak
Mapa: źródło „Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek”, 2013.
Fotografia: Przemysław Stachyra