Polish English

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi administracji rządowej wprowadzającym częściowe zniesienie zakazów związanych z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID - 19 Roztoczański Park Narodowy znosi część ograniczeń dotyczących udostępniania terenu oraz obiektów edukacyjno-turystycznych Parku.

Udostępnianie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN od dnia 16.06.2020 r. w ograniczonym zakresie i formie.

Udostępnione zostają dla zwiedzających pomieszczenia na parterze:

 • Sala prelekcyjna
 • Sala wystaw stałych
 • Sala wystaw zmiennych z ekspozycją
 • Biblioteka

Wprowadzone zostają szczególne zasady i regulacje dotyczące korzystania z Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego na czas trwania pandemii koronawirusa dla zapewnienia maksymalnej ochrony przed zakażeniem COVID - 19:

1. Obowiązek stosowania przez wszystkie osoby wchodzące do budynku OEM płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia
   do obiektu lub używanie jednorazowych rękawiczek ochronnych.

2. Obowiązek stosowania przez Zwiedzających osłony ust i nosa – maseczki, przyłbice, chusty lub adekwatne osłony.

3. Obowiązek zachowania przez Zwiedzających wymaganego dystansu społecznego - odległości minimum 2 metrów od innych osób.

4. OEM można zwiedzać wyłącznie indywidulanie bądź w grupach rodzinnych.

5. Ograniczenie maksymalnej ilości osób Zwiedzających mogących równocześnie przebywać w poszczególnych pomieszczeniach:

 • Sala prelekcyjna – max. do 10 osób
 • Sala wystaw zmiennych - max. do 10 osób
 • Sala wystaw stałych – max. do 10 osób
                                         – wtorek-piątek wejścia co 30 minut
                                         – sobota-niedziela wejścia co 45 minut
 • Biblioteka – max 2 osoby

6. Zawieszenie do odwołania zajęć edukacyjnych, lekcji muzealnych, warsztatów, wernisaży itp. imprez.

 

Ponadto informujemy, że od dnia 1.05.2020 r. czynny jest Punkt Informacji Turystycznej przy OEM.
 

Przy korzystaniu z PIT obowiązują następujące zasady:

1. Obowiązek stosowania przez wszystkie osoby wchodzące do budynku PiT płynu odkażającego ręce, znajdującego się w dozownikach w strefie wejścia
    do obiektu lub używanie jednorazowych rękawiczek ochronnych.

2. Obowiązek stosowania przez osoby wchodzące do budynku PIT osłony ust i nosa – maseczki, przyłbice, chusty lub adekwatne osłony.

3. Obowiązek zachowania przez osoby wymaganego dystansu społecznego - odległości minimum 2 metrów od innych osób, przy czym  w obrębie kasy
    prowadzącej sprzedaż towarów i kart wstępu może znajdować się jedna osoba kupująca.

4. Ograniczenie maksymalnej ilości osób mogących równocześnie przebywać w pomieszczeniu PIT do 2 osób z zachowaniem dystansu społecznego,
    pozostałe osoby oczekują na zewnątrz budynku.
 

Izba Leśna we Floriance|

W roku 2020 r. Izba Leśna nie będzie czynna ze względu na prace modernizacyjne realizowane w ramach dofinansowania z NFOŚiGW pt. „Rewitalizacja i adaptacja na potrzeby edukacji ekologicznej i turystyki zabytkowego założenia folwarczno-ogrodowego we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym”.
 

Korzystanie ze szlaków turystycznych i ścieżek poznawczych oraz trasie rowerowej na terenie Parku:

1. Przywraca się zasady korzystania ze szlaków, ścieżek i trasy rowerowej oraz obiektów małej architektury drewnianej położonych na terenie Parku.

2. Podczas przebywania na szlakach turystycznych i ścieżkach poznawczych oraz trasie rowerowej i obiektach małej architektury drewnianej (pomosty,
    wieże widokowe) należy zachować odpowiedni dystans społeczny – odległość 2 metrów pomiędzy osobami (ograniczenie nie dotyczy grup rodzinnych
    stale ze sobą zamieszkujących).

3. Architektura drewniana nie jest poddawana dezynfekcji w związku z tym sugeruje się unikanie dotykania poręczy, ławek oraz stosowanie środków
    indywidualnej ochrony osobistej zapobiegającej zakażeniu koronawirusem np.  rękawiczek jednorazowych, odkażanie rąk płynami dezynfekcyjnymi.

4. Przywraca się konieczność zakupu kart wstępu na ścieżkę poznawczą na Bukową Górę – do nabycia bezpośrednio w Punkcie Informacji Turystycznej przy
    OEM oraz za pośrednictwem platformy eParki https://roztoczanskipn.eparki.pl/.

 Korzystanie z obiektu Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego:

1. Budynek Dyrekcji RPN pełni wyłącznie rolę administracyjną i nie jest udostępniany jako obiekt turystyczny do zwiedzania.

2. W obiekcie mogą przebywać wyłącznie pracownicy Parku oraz petenci/interesanci załatwiający sprawy urzędowe.

3. Osoby z zewnątrz wchodzące do budynku Dyrekcji RPN w sprawach urzędowych mają obowiązek:

 • odkażenie rąk/dłoni płynem do dezynfekcji znajdującym się w dozowniku w strefie wejścia  do obiektu lub używanie jednorazowych rękawiczek ochronnych,
 • stosowania osłony ust i nosa – maseczki, przyłbice, chusty lub adekwatne osłony,
 • zachowania dystansu społecznego minimum 1,5-2 m od innych osób.

Zasady udostępniania zwiedzającym Roztoczański Park Narodowy zostały zaakceptowane przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Zamościu (pismo nr HK.7128.6.2020 z dnia 28.04.2020 r. oraz nr HK.0706.32.2020 z dnia 25.05.2020 r.).

Jednocześnie informujemy, że należy bezwzględnie przestrzegać wymagań zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.878 ze zm.)

W zależności od rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem i dalszych wytycznych i rozporządzeń ogłaszanych przez administrację rządową na bieżąco będą aktualizowane informacje dotyczące kolejnych etapów otwarcia i zasad korzystania z obiektów edukacyjnych i turystycznych Parku.

 

 

Opracowanie:
OEM RPN
Tekst: Paweł Marczakowski
Fotografie: Paweł Marczakowski

 

 

 

 

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Czytaj więcej

 

 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej