Polish English

Roztocze to region o wybitnych walorach przyrodniczych, korytarz ekologiczny o randze europejskiej w obrębie którego występuje wiele gatunków roślin i zwierząt w układzie wyspowym bądź na granicy zasięgu, wpisanych do polskiej i ukraińskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i Roślin. Region objęty wszystkimi formami przyrody, które przewiduje polskie i ukraińskie prawo. Roztocze Środkowe i Południowe prawie w całości objęte są obszarami sieci NATURA 2000.
Jednocześnie jest to region bez wyraźnej tożsamości kulturowej stojący w przededniu swojego rozwoju, szczególnie turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych.

Roztoczański Park Narodowy realizuje projekt pt. „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego”.

Celem projektu jest poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza, budowanie tożsamości regionalnej opartej o racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi Roztocza
Zadaniem projektu jest pokazanie wyjątkowości regionu, podkreślenie konieczności działania „razem pomimo granic” zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego oraz turystów odwiedzających Roztocze.
Przekaz, dzięki zastosowaniu różnych form, dostosowany jest do wielu grup wiekowych szczególnie dzieci, turystów, lokalnej społeczności, grup zawodowych oraz przypadkowego odbiorcy.

Działania Roztoczańskiego Parku Narodowego są skoncentrowane wokół kilku działań dotyczących m.in. opracowania wystawy interaktywnej obejmującej obszar całego Roztocza, opracowania wydawnictw (mapa, kalendarze, scenariusze zajęć), działań edukacyjnych związanych z imprezą plenerową oraz konkursami (np. fotograficznym, plastycznym), organizacji warsztatów specjalistycznych i rajdu rowerowego, utworzenia strony internetowej.

Program operacyjny „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów” w ramach projektu „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza-regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego” korzysta z dofinansowania w kwocie 1 276 tysięcy złotych pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

http://eeagrants.org/
http://www.eog.gov.pl/

 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Magdalena Kaproń

 

 

Zobacz Geoportal RPN

Czytaj więcej

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze

Czytaj więcej

 

 

Galeria RPN

Czytaj więcej
 

Projekt realizowany w ramach mechanizmu finansowego EOG

Czytaj więcej