Minister Środowiska powołał nową Radę Naukową Roztoczańskiego Parku Narodowego

W skład Rady, od dnia 29 września 2020 roku wchodzi 19 osób działających na rzecz ochrony przyrody. Są to przedstawiciele nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. [Skład Rady Naukowej RPN]. Na pierwszym posiedzeniu, w dniu 29 września, Rada Naukowa wybrała ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwaliła zmiany w Regulaminie Działania Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przewodniczącym Rady Naukowej RPN został dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jego zastępcą zaś dr Andrzej Kluczkowski, reprezentujący również Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, której zadaniem jest:  ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych, ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych, opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody, przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania Roztoczańskiego Parku Narodowego.[Więcej]