W 2020 roku Roztoczański Park Narodowy realizował zadania z zakresu edukacji ekologicznej wynikające z realizacji podstawowych funkcji Parku związanych z ochroną dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz jego udostępnieniem społeczeństwu w sposób nie wpływający negatywnie na obiekt ochrony. W śród zrealizowanych działań edukacyjnych znalazły się zadania:

 

1.  XVII Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”.

Podsumowanie przeglądu nahttp://roztoczanskipn.pl/pl/45-aktualnosci/596-podsumowanie-xvii-przegladu-prac-plastycznych-sladami-aleksandry-wachniewskiej-malarki-i-oredowniczki-ochrony-przyrody-roztocza

W efekcie podjętego działania wydano kalendarz biurkowy na 2021 r. w formacie A5 prezentujący informacje o A. Wachniewskiej jak i prace dzieci z przeglądów. Nakład 1 000 egz.

2. Doposażenie OEM RPN w zestawy wystawiennicze i pomoce dydaktyczne do realizacji plenerowych działań edukacyjnych.

Głównym zamierzeniem zadania było doposażenie w namioty, stoliki, krzesła, ramy zatrzaskowe na potrzeby plenerowych działań edukacyjnych. Dodatkowo rozszerzenie zaplecza edukacyjnego o aktywne formy edukacji: układanki, gry, labirynty obrazujące strukturę lasu oraz gatunki w nim występujące. Proponowane doposażenie plenerowych działań edukacyjnych, w tym zakup pomocy dydaktycznych, pozwoli w kolejnych latach na przeprowadzenie ciekawych i atrakcyjnych zajęć, podczas których dzieci łatwiej przyswoją wiedzę przyrodniczą. Zakupione zestawy wystawiennicze i pomoce dydaktyczne zostaną wykorzystane w cyklicznych plenerowych imprezach edukacyjnych, w tym Dniu Otwartym RPN, Dniach Ziemi w Lublinie i w Warszawie przyczyniając się do szerokiej popularyzacji i poznania walorów przyrodniczych i kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego, Roztocza i Puszczy Solskiej. Ponadto organizowane rajdy rowerowe „Złota jesień na Roztoczu” oraz „Rajd Niepodległości” są propozycją organizatorów na aktywny wypoczynek, w którym mogą uczestniczyć całe rodziny, społeczność lokalna, stowarzyszenia, instytucje samorządowe. Imprezy te popularyzują turystykę rowerową na terenie Roztocza i Puszczy Solskiej, przypominając jednocześnie o konieczności ochrony przyrody i pamięci historycznej.

3.  Zagospodarowanie platformy i wieży widokowej przy stawach Echo oraz wieży widokowej na Białym Słupie.

Zostały opracowane i wydrukowane 4 wielkoformatowe plansze edukacyjne z wizerunkami i opisami najważniejszych gatunków zwierząt zasiedlających teren przyległy do wieży m.in. gatunki związane ze środowiskiem wodnym Stawów Echo oraz gatunki leśne występujące i żerujące na otwartych enklawach śródleśnych łąk zlokalizowanych wokół wieży widokowej na Białym Słupie w pobliżu Roztoczańskiego Centrum Naukowo-Edukacyjnego, gdzie znajduje się Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Roztocze”. Opracowano i wydrukowano 3 plansze wielkoformatowe prezentujące panoramy widokowe  z opisami elementów geograficznych, które odnoszą się bezpośrednio do widocznego z wież krajobrazu.

Realizacja w/w wniosku była możliwa dzięki współpracy pomiędzy:

  • Kierownik, Przewodniczący – p.o. Dyrektora Andrzej Wojtyło, Tadeusz Grabowski
  • Koordynator zadania – Aneta Dybowska
  • Realizacja zadania 1 – Małgorzata Pasieka
  • Realizacja zadania 2 –Aneta Dybowska
  • Realizacja zadania 3 –Paweł Marczakowski

 

Roztoczański Park Narodowy pragnie podziękować wszystkim osobom,
dzięki którym możliwa była realizacja w/w działań edukacyjnych.

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Opracowanie:OEM/RPN
Tekst: Aneta Dybowska
Fotografie: uczestnicy XVII Przeglądu Plac Plastycznych, A. Dybowska