Jest niezbędną  cząstką, zapisaną w każdej istocie życia na Ziemi, różnorodna w swej formie i postaci, bez chwili odpoczynku przemierza światowe zakamarki– WODA. W czym tkwi jej sekret? Dowiesz się wchodząc na https://www.youtube.com/watch?v=Zw1mb3OazJI

Z innej perspektywy bywa równie interesująca, Zapraszamy do obejrzenia krótkiego <<materiału filmowego>>.

 

Więcej informacji o Światowym Dniu Wody.

Corocznie 22 marca obchodzone jest święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzone rezolucją z 22 grudnia 1992. – Światowy Dzień Wody. Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na systemy wodne świata w dobie postępujących zmian klimatu, wzrostu ludności, konfliktów zbrojnych i klęski żywiołowych. Zarówno dostępność, jakość oraz ilość wody staje się kluczowa dla wszystkich gatunków zamieszkujących ziemię, stąd też bardzo ważne stają się podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody. Rokrocznie publikowany jest dokument dotyczący temat stanu zasobów wodnych świata, koncentrujący się co roku na innym aspekcie problemów związanych z wodą (World Water Development Report). UNESCO również stwarza narzędzia do monitorowania stanu realizacji Celu 6.  Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. W jego zakresie jest Międzynarodowy Program Hydrologiczny (IHP), którego celem jest m.in. ocena stanu ekosystemów i zbiorników wodnych, w tym także dystrybucji i wykorzystania zasobów wody pitnej. Stąd też w ramach tego Programu, w 2017 roku uruchomiony został System Informacji na temat Wody (Water Information Network System WINS), jako baza danych na temat zasobów wodnych świata. Więcej informacji na:

https://www.unesco.pl/article/1/oswiadczenie-europejskich-komitetow-ds-unesco-w-sprawie-ukrainy-1/

 

Opracowanie: OEM/RPN
Koncepcja i tekst: Aneta Dybowska
Fot. B. Dybowski