W dniu 22 czerwca 2022 r. przedstawiciele Senackiej Komisji Środowiska oraz Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas wizyty studyjnej na Lubelszczyźnie odwiedzili Roztoczański Park Narodowy. W spotkaniu, które odbyło się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN w Zwierzyńcu senatorowie RP mieli m.in. okazję zapoznać się z działalnością Parku oraz jego wartościami przyrodniczymi i kulturowymi, które przedstawił w swej prezentacji  Andrzej Wojtyło – Dyrektor RPN.  Bardzo ważnym tematem rozmów była dyskusja na temat nowej ustawy o parkach narodowych i zaproponowanych w niej rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania polskich parków narodowych. Główne założenia ustawy przedstawiła Pani Aleksandra Bondar – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. Spotkanie prowadził Senator RP Zdzisław Pupa – Przewodniczący Komisji Środowiska przy współudziale Senatora RP Jerzego Chróścikowskiego, a w dyskusji o zapisach legislacyjnych w ustawie uczestniczyli ponadto Senator RP Ryszard Bober – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po zakończeniu spotkania Senatorowie udali się do Florianki gdzie zwiedzali Izbę Leśną i ścieżkę dendrologiczną oraz Ośrodek Hodowli Zachowawczej konika polskiego.

Senacka Komisja Środowiska – przedmiotem działania komisji są: ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie ekologii.

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - przedmiotem działania komisji  są: produkcja rolnicza, przetwórstwo artykułów rolnych, rynek rolny, restrukturyzacja oraz modernizacja rolnictwa i jego otoczenia, wielofunkcyjny rozwój wsi, infrastruktura terenów wiejskich, problemy finansowe rolnictwa oraz przemysłu przetwórczego i przemysłu pracującego na rzecz rolnictwa, handel zagraniczny artykułami rolnymi i żywnościowymi, kształtowanie własności rolniczej, problemy socjalne ludności rolniczej, organizacje i instytucje rolnicze, kreowanie rynku na nowe produkty i usługi rolnictwa.

 

Opracowanie: OEM RPN
Fotografie: Paweł Marczakowski