Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


EOG

Roztocze to region o wybitnych walorach przyrodniczych, korytarz ekologiczny o randze europejskiej w obrębie którego występuje wiele gatunków roślin i zwierząt w układzie wyspowym bądź na granicy zasięgu, wpisanych do polskiej i ukraińskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i Roślin. Region objęty wszystkimi formami przyrody, które przewiduje polskie i ukraińskie prawo. Roztocze Środkowe i Południowe prawie w całości objęte są obszarami sieci NATURA 2000.
Jednocześnie jest to region bez wyraźnej tożsamości kulturowej stojący w przededniu swojego rozwoju, szczególnie turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych.

Roztoczański Park Narodowy realizuje projekt pt. „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza - regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego”.

Celem projektu jest poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza, budowanie tożsamości regionalnej opartej o racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi Roztocza
Zadaniem projektu jest pokazanie wyjątkowości regionu, podkreślenie konieczności działania „razem pomimo granic” zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego oraz turystów odwiedzających Roztocze.
Przekaz, dzięki zastosowaniu różnych form, dostosowany jest do wielu grup wiekowych szczególnie dzieci, turystów, lokalnej społeczności, grup zawodowych oraz przypadkowego odbiorcy.

Działania Roztoczańskiego Parku Narodowego są skoncentrowane wokół kilku działań dotyczących m.in. opracowania wystawy interaktywnej obejmującej obszar całego Roztocza, opracowania wydawnictw (mapa, kalendarze, scenariusze zajęć), działań edukacyjnych związanych z imprezą plenerową oraz konkursami (np. fotograficznym, plastycznym), organizacji warsztatów specjalistycznych i rajdu rowerowego, utworzenia strony internetowej.

Program operacyjny „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów” w ramach projektu „Poznanie i popularyzacja różnorodności biologicznej Roztocza-regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego” korzysta z dofinansowania w kwocie 1 276 tysięcy złotych pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.


The project entitled “Cognition and popularization of biological diversity of Roztocze – the cross-border cultural and natural region” has been run by the Roztocze National Park from 1 May 2014.

The project is addressed to Roztocze inhabitants on both sides of the border, inhabitants of the Lubelskie Voivodeship and all tourists visiting the Roztocze National Park and Roztocze region.

The main purpose of the project is the cognition and popularization of the biodiversity of the Roztocze region as well as building the regional identity based on the rational management of natural values of Roztocze.

The objective of the project is to demonstrate the uniqueness of the region, emphasise the need to work “together despite boundaries” in accordance with the principle of sustainable development.

It is expected that as a result of this project the regional awareness with regard to the need to protect the natural heritage, including biodiversity, developing friendly attitudes towards the environment, preservation of valuable plant and animal species and their habitats as well as improving the attractiveness and popularity of the Roztocze will increase.

Another goal of this project is to shape appropriate attitudes of people towards nature through education, information and promotion in the field of nature conservation, building the regional identity and recognition of Roztocze brand.

The action taken in the proposal concern inter alia design interactive exhibition including the whole area of Roztocze, publications (scientific monograph - Roztocze, Map of Roztocze, calendars, lesson scenarios), construction of the website, organization of the educational activities for example the open-air event, photographic, natural science and arts competitions, workshops for employees of national parks, researchers and organizations working together with the Park on the field of nature conservation in the Polish and Ukrainian side of the border as well as organization of the bike rides.

One of the element of the project is also the promotion for example: promo spot, radio broadcasts, promotional materials, and the conference finishing the project.

http://eeagrants.org/
http://www.eog.gov.pl/
Aktualności EOG
Koordynatorzy projektu:

Magdalena Kaproń i Paweł Marczakowski