Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu z dniem 30.09.2021r. zakończył realizację projektu pn.:"Inwentaryzacja stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez aktualizację i uzupełnienie posiadanych danych monitoringowych", dofinansowanego z Funduszu Spójności:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Typ projektu 2.4.3: Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 i parków narodowych

Podtyp projektu 2.4.3b: Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych.

Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie

Umowa o dofinansowanie nr: POIS.02.04.00-00-0005/19-00

 

Wartość projektu: 1 303 357,20 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich:  879 097,76 PLN

 

Celem projektu była aktualizacja wiedzy o stanie zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez opracowanie dokumentacji planistycznej.

W ramach projektu prowadzono działania mające na celu:

1. Wykonanie prac fitosocjologicznych, poprzez weryfikację i aktualizację powierzchni oraz ocenę stanu zachowania leśnych siedlisk przyrodniczych, w tym Natura 2000.

2. Wykonanie prac urządzeniowych poprzez przeprowadzenie pomiarów  inwentaryzacji oraz opracowanie wyników.

3.   Wykonanie  ekspertyzy  dotyczącej  konieczności  wprowadzenia  zmian  w  Planie ochrony ekosystemów leśnych.

4. Zakup aplikacji na urządzenia mobilne.

5. Aktualizację baz danych systemu informatycznego.

Zgodnie  z  Programem  Ochrony,  regeneracji  i zrównoważonego  wykorzystania  obszarów  Natura  2000  w  zakresie  opracowania  instrumentów  planistycznych dla   obszarów   Natura   2000   zrealizowany projekt  objął utworzenie następujących dokumentów planistycznych: 

- mapy siedlisk przyrodniczych Natura 2000 - 1 szt.;

- bazy danych  fitosocjologicznych (pow. i stan zachowania leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000) - 1szt.;

- tabeli fitosocjologicznej - 1 szt.;

- zestawienia kart obserwacji - 1 szt.;

- przeglądowej mapy drzewostanowej - 1 szt.;

- opisu taksacyjnego lasu - 1 szt.;

- elaboratu (opisania ogólnego lasu) - 1 szt.;

- bazy danych opisów taksacyjnych - 1 szt.;

- warstw mapy numerycznej (LMN) - 1 szt.

Przez  opracowanie  aktualnych  narzędzi  planistycznych  został  osiągnięty  odpowiedni  poziom  zarządzania zasobami  przyrodniczymi,  w  szczególności  siedlisk  Natura  2000. Łączna  powierzchnia  obszarów,  dla  których zostały opracowane dokumenty planistyczne wyniósł  8482,83 ha.

Zrealizowanie projektu pozwoliło na osiągnięcie następujących efektów:

  - przeprowadzona   inwentaryzacja z zakresu urządzania lasu oraz fitosocjologii w   ekosystemach   leśnych umożliwia poprawę jakości planowania sposobów i metod ochrony, dzięki uwzględnieniu aktualnego ich stanu. Dostarczone   opracowania   i   bazy   danych   posłużą   w   dalszej   przyszłości   do   opracowania   instrumentów planistycznych, jakim będzie nowy Projektu Planu Ochrony RPN,

  - poprzez zakup i zainstalowanie aplikacji na urządzenia mobilne każdy pracownik Roztoczańskiego Parku Narodowego lub inne zainteresowane osoby mogą bezpośrednio w terenie zapoznać się z wynikami inwentaryzacji.  Aplikacja jest wykorzystywana m.in.  do przechowywania, wyszukiwania i wyświetlania danych z przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych oraz przeprowadzania analiz potrzeb wykonywania zabiegów ochronnych,

  - migracja, synchronizacja i integracja danych opisowy i geometrycznych z wykonanej inwentaryzacji do systemu informatycznego umożliwia bezpośredni dostęp użytkownikom do aktualnych danych. Wykonanie tego zadania przyczyniło się do odpowiedniego planowania zabiegów ochronnych oraz pozyskiwania wybranych danych do monitoringu ekosystemów leśnych RPN,

  - wykonanie opracowania ekspertyzy umożliwiło analizę i ocenę zaistniałych zmian zasobów, tworów i składników przyrody RPN, przegląd i analizę istniejących metod ochrony ekosystemów leśnych, przegląd i analizę skuteczności ochrony specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000, ocenę skuteczności ochrony przyrody określonych w obowiązującym Planie Ochrony RPN, analizę  i ocenę zmian zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, analizę konieczności wprowadzenia zmian w planie ochrony RPN.

Mechanizm sygnalizowania o nieprawidłowościach

Instytucja Zarządzająca POIiŚ informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem adresu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Opracowanie: DOP
Tekst: Zbigniew Balicki

 

Opracowanie: Z. Balicki