Na przestrzeni 21-letniego ciągu pomiarów podstawowych parametrów meteorologicznych w stacji RPN w Zwierzyńcu, rok 2018 jawi się jako drugi pod względem termicznym, najcieplejszy rok w historii pomiarów. Średnia roczna temperatura powietrza wyniosła 9,2 0C. Jest to wartość niższa od średniej  w najcieplejszym 2015 roku o 0,3 0C i wyższa o 1,1 0C od wartości średniej z wielolecia 1998-2018. Jedynie w pierwszym kwartale (luty i marzec) odnotowane temperatury były niższe od wartości średnich wieloletnich. W pozostałych miesiącach, z wyjątkiem listopada, wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza były znacząco wyższe. W kwietniu i maju osiągnęły wartości maksymalne od początku pomiarów. Kwiecień był cieplejszy o 4,6 0C, a maj o 2,9 0C w porównaniu z średnią temperaturą z wielolecia dla tych miesięcy.

Średnie miesięczne i roczne wartości temperatury powietrza i sumy opadów atmosferycznych w roku 2018 i w wieloleciu 1998-2018.

Roczna suma opadów wyniosła zaledwie 541,1 mm i była najniższa od 1998  roku. Mimo, że w żadnym miesiącu nie odnotowano ekstremalnie niskich opadów, to w skali całego 2018 roku były one wyjątkowo niskie, stanowiąc zaledwie 76,5% normy wieloletniej. Znalazło to odzwierciedlenie w obniżeniu się poziomu zwierciadła wód podziemnych, braku wody w niektórych studniach (osady Krzywe i Rybakówka) oraz wysychaniu cieków i zbiorników wód powierzchniowych na terenie Parku.

Procentowa wartość sum miesięcznych i rocznej sumy opadów atmosferycznych w 2018 roku w stosunku do wartości średniej wieloletniej (100%)

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Bogusław Radliński
Fotografia: Bogusław Radliński