Obserwowane w ostatnich latach ocieplenie klimatu na terenie Roztocza powiązane jest ze spadkiem ilości opadów atmosferycznych (ryc.1.).

Począwszy od 2014 średnia roczna temperatura jest ponadprzeciętnie wysoka, a w roku ubiegłym osiągnęła wartość najwyższą w historii pomiarów -  9,8 0C. Roczne sumy opadów atmosferycznych są ostatnio (z wyjątkiem 2016 roku) niższe od wartości średnich wieloletnich. Szczególnie dotkliwa susza hydrologiczna wystąpiła w roku 2015 i 2018 kiedy to wysokiej temperaturze powietrza towarzyszyły rekordowo niskie opady atmosferyczne. W roku ubiegłym nastąpiło drastyczne pogłębienie deficytu zasobów wodnych - przy ekstremalnie wysokiej temperaturze roczna suma opadów osiągnęła tylko 90% wartości średniej. Skutkiem panujących warunków jest znaczne obniżenie się poziomu zwierciadła wód podziemnych (ryc.2), we wszystkich punktach pomiarowych w zlewni Szumu i Świerszcza. Szczególnie dotkliwe jest obniżenie się poziomu wody w głównym, kredowym poziomie wodonośnym (wartość minimalną odnotowano w styczniu bieżącego roku na poziomie przeszło 70 cm poniżej średniego niskiego stanu)(ryc.3.) Spadek zwierciadła wody w kredzie skutkuje  wysychaniem źródeł i studni, zanikaniem cieków wodnych oraz naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych.

Brak zasilania dodkliwie odczuł stumień Świerszcz. W roku ubiegłym toczył on zaledwie piątą część normalnej ilości wody (ryc.4.)

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP Roztocze
Tekst: Bogusław Radliński