24 kwietnia br. w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym RPN w Zwierzyńcu odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom społeczno – gospodarczym Roztocza, jego walorom przyrodniczym i kulturowym oraz szansom i zagrożeniom dla zrównoważonego rozwoju regionu.

 

Konferencja ta była także podsumowaniem  pierwszego etapu prac polegających na przygotowaniu formularza nominacyjnego Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”. Organizatorem konferencji był Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.
W konferencji wzięli udział: Piotr Otawski Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody, Zygmunt Krzemiński Radca Ministra Środowiska, Maria Zachwatowicz Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska oraz prof. dr hab. Roman Soja Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Międzynarodowego Programu "Człowiek i Biosfera" (MAB UNESCO).

Fot. 1. Uczestnicy konferencji.

W konferencji uczestniczyło ponad 80 zaproszonych gości z Polski i Ukrainy. Ze strony ukraińskiej: Wicewojewoda Lwowski, Dyrektor Departamentu Ekologii
i Zasobów Naturalnych Ukrainy - Lwowskiej Regionalnej Administracji Państwowej, przedstawiciele: Jaworowskiego Urzędu Administracyjnego i Departamentu Administracji Jaworowa, Dyrektor Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego, Dyrektor Regionalnego Parku Krajobrazowego "Rawskie Roztocze",  Prorektor Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Dziekan Fakultetu Geograficznego oraz naukowcy z Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Uniwersytetu Agrarnego oraz Instytutu Naukowo – Doświadczalnego.

Fot. 2. Uczestnicy konferencji.

Ze strony polskiej:  przedstawiciele administracji samorządowej: Urzędów Marszałkowskich Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego, Zastępca Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Lublinie, lokalnych samorządów: Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie miast i gmin (lub osoby oddelegowane), przedstawiciele Lasów Państwowych: Dyrektor i Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśniczowie Nadleśnictw w Biłgoraju, Józefowie, Zwierzyńcu, Lubaczowie i  Narolu (lub osoby oddelegowane), Dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Lublinie i w Rzeszowie, Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków  Krajobrazowych i Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Prezesi Lokalnych Grup Działania, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, reprezentanci środowiska naukowego z UMCS w Lublinie, Dyrektor, Zastępca Dyrektora i pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Konferencję rozpoczął Dyrektor RPN, witając  zaproszonych gości.
W pierwszej części konferencji, przewidzianej programem, wystąpili: Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. Międzynarodowego Programu "Człowiek i Biosfera" (MAB UNESCO) przedstawiając zagadnienia formalno – prawne funkcjonowania rezerwatów biosfery i Programu UNESCO (MaB) w polskich realiach. Głos zabrał również Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM w Lublinie, który na ręce prof. dr hab. Mariana Harasimiuka przekazał list Marszałka Województwa Lubelskiego skierowany do uczestników konferencji.W pierwszej części referatowej prowadzonej przez prof. dr hab. Mariana Harasimiuka referaty wygłosili:
 

Fot. 7. Sesja referatowa część I. Bogdan Kawałko,
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UM w Lublinie
„Roztocze w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz innych regionalnych i krajowych dokumentów programowych”
 
Fot. 8. Sesja referatowa część I.

Jurij Pidlisnyj,
Wicewojewoda Lwowski

Fot. 9. Sesja referatowa część I. Jerzy Drupka,
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego „TRB „Roztocze”
a dokumenty programowe samorządu Województwa Podkarpackiego”
 
Fot. 10. Sesja referatowa część I. Beata Sielewicz,
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
„Zadania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie
a zrównoważony rozwój Roztocza”
 
Fot. 11. Sesja referatowa część I. Adam Kornat,
Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
„Lasy Państwowe na Roztoczu i Nizinie Sandomierskiej, ich stan i znaczenie dla gospodarki, turystyki, edukacji i ochrony przyrody”
 

W drugiej części referatowej prowadzonej przez prof. dr hab. Romana Soję referaty wygłosili:

dr hab. Teresa Brzezińska - Wójcik,
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
„Zasoby przyrodnicze Roztocza jako podstawa kreowania zintegrowanego, innowacyjnego produktu turystycznego”
 
Fot. 13. Sesja referatowa część I. dr hab. Ewa Skowronek,
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
„Dziedzictwo kulturowe Roztocza a możliwość kreowania produktów turystycznych”
 
Fot. 14. Sesja referatowa część II. Andrzej Jakubowski,
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
„Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów: Biłgoraj, Tomaszów Lubelski, Zamość”
 
Fot. 15. Sesja referatowa część II. dr Marcin Kozieł,
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
„Skuteczność gmin roztoczańskich w pozyskiwaniu funduszy europejskich (unijnych) w latach 2007-2013”
 
Fot. 16. Sesja referatowa część II. Grażyna Dmitroca,
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
„Aktywne Roztocze” – projekt przedstawiający Roztocze jako obszar funkcjonalny o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
Fot. 17. Sesja referatowa część II. Tadeusz Grabowski,
Zastępca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego
„Znaczenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w systemie obszarów chronionych Roztocza oraz sferze społeczno-gospodarczej regionu”
 
Fot. 18. Sesja referatowa część II. Artur Waga,
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
„Biały Słup – projekt rewitalizacji terenów pokolejowych”
 

 

Opracowanie:
RPN/SB ZMŚP "Roztocze"
Tekst: Alina Urbańska
Fotografie: Przemysław Stachyra