Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze”
Transboundary Biosphere Reserve „Roztocze”

Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze”.

Pod redakcją: Tadeusza Grabowskiego
ISBN: 978-83-935430-7-6
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2015
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 170
Oprawa: twarda

Powstała w oparciu o formularz nominacyjny Transgranicznego Rezerwatu „Roztocze” publikacja ma na celu zaprezentowanie Roztocza jako regionu niezwykłego, którego specyfika wynika z położenia na pograniczu regionów przyrodniczych, państw oraz kultur i który w pełni zasługuje na to , by został wpisany w Światową Sieć Rezerwatów Biosfery w ramach programu UNESCO „Człowiek i Biosfera”.

W wydawnictwie przedstawiono podział Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze” na strefy oraz podano ich charakterystykę. Opisano realizowane i planowane działania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, współpracę transgraniczną w sferze społeczno – kulturowej, scharakteryzowano trendy panujące w głównych sektorach gospodarki. Odrębny rozdział poświęcono badaniom naukowym, monitoringowi, edukacji oraz szkoleniom. Omówiono także aspekty instytucjonalne i finansowe TRB „Roztocze”, zwracając uwagę na kwestie koordynacji, konsultacji oraz źródeł finansowania zamierzonych prac i wspólnych programów. Całości dopełniają dokumenty uzupełniające takie jak: Program współpracy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy na lata 2013-2015, Porozumienie w sprawie funkcjonowania i zarządzania TRB „Roztocze”, Wspólny plan działania.

Publikacja jest dwujęzyczna (polsko – angielska). Zawiera bardzo bogaty materiał kartograficzny, którym posłużono się dla zobrazowania podejmowanych zagadnień. Ukazaniu piękna oraz bogactwa przyrodniczego i kulturowego Roztocza służą liczne fotografie.


Z przedmowy:

„Oddana do rąk Czytelników książka jest pierwszym opracowaniem mającym za zadanie przedstawić główne założenia i ideę utworzenia na Roztoczu transgranicznego rezerwatu biosfery. Opisuje ona trzy podstawowe funkcje TRB „Roztocze”: pierwszą związaną z ochroną różnorodności biologicznej i kulturowej, drugą dotyczącą zarządzania obszarem funkcjonalnym Roztocze i podejściem do zrównoważonego rozwoju w poszczególnych strefach, trzecią dotyczącą badań naukowych, monitoringu środowiska i edukacji ekologicznej.”

„Uzyskanie statusu międzynarodowego rezerwatu biosfery będzie uznaniem na arenie międzynarodowej wysokich walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza oraz jego znaczącej roli w ogólnym systemie ochrony środowiska Polski i Ukrainy.” 

Opracowanie:
RPN/OEM
Tekst: Lucyna Droździel