Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego

Projektx
Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego

Zasadniczym celem projektu jest poprawa stanu i ochrona zagrożonych siedlisk – borów bagiennych, torfowisk wysokich, oraz ochrona wybranych, zagrożonych i rzadkich 12 gatunków zwierząt – traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego, żółwia błotnego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, derkacza, sóweczki, puszczyka uralskiego, mopka, nocka łydkowłosego, nocka Bechsteina, nocka dużego).
Projekt obejmuje:

1. Ochronę siedlisk mokradłowych borów bagiennych i torfowisk wysokich przez poprawę ich warunków hydrologicznych, powstrzymanie niekorzystnych zmian warunków obiegu wody takich jak przyśpieszenie obiegu, obniżenie zwierciadła wody podziemnej, wstrzymanie wielkoobszarowych zmian siedliskowych zahamowania procesów torfotwórczych i decesji złóż torfu. Rozdzielenie zlewni Szumu i Świerszcza.

2. W ramach ochrony płazów i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych (traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego) realizację:

  •  modernizacji istniejącego stałego systemu ochrony, na odcinku drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec - Tereszpol, wzdłuż Stawów Echo polegającą na wymianie barier naprowadzających o   łącznej długości 1818 m.
  • ograniczenia śmiertelności płazów przez zabezpieczenie tras sezonowej migracji osobników przenośnymi barierami – przenoszenie płazów, monitoring, zakup 3050 m barier.
  • utrzymania istniejących, 21 śródleśnych zbiorników wodnych będących miejscem rozrodu i bytowania płazów oraz innych zwierząt przez poprawę retencji – usunięcie nadmiaru materii organicznej i nieorganicznej, profilowanie brzegów zbiorników.

3. Ochronę fauny wodno-błotnej: ptaków szponiastych, sów, płazów, gadów w postaci poprawy retencji wód na Stawach Echo i Czarnym Stawie przez roboty budowlane: konserwację obiektów  hydrotechnicznych, reprofilację umocnień (przepustów, mnichów spustowych, grobli, doprowadzalnika, zimochowów).

4. Poprawę warunków żerowania i gniazdowania ptaków związanych ze środowiskiem wodnym dzięki wycinaniu zapustów i wykaszaniu łąk nad Wieprzem, grobli, zimochowów i wysp na Stawach Echo, na łącznej pow. 45,44 ha/rok.
5. Utrzymanie miejsc rozrodu i bytowania nietoperzy – budowa wieży i przystosowanie wież widokowych na Białej Górze i przy Stawach Echo przez zabudowę poddaszy.
6. Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji planowanych działań monitoringowych.
7. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Roztocza, turystów przez liczne działania informacyjno-promocyjne (edycje audycji i reportaży radiowych, imprez edukacyjnych "Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego”, pakiet współpracy ze szkołami, wydanie kalendarza edukacyjnego, folderów, organizację konferencji).
8. Badania monitoringowe – monitoring efektów realizacji projektu w zakresie ochrony gatunków i siedlisk, szczegółowe rozpoznanie skuteczności działań tj. zmodernizowanego systemu przejść przenośnych barier ochronnych dla płazów oraz warunków siedliskowych okresowych zbiorników wodnych.


Wartość projektu: 3 010 905,95 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 209 521,75 PLN

Opracowanie: B. Grabowska

MECHANIZM SYGNALIZACYJNY – zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Reportaż radiowy o projekcie (plik do pobrania)