Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Inwentaryzacja stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez aktualizację i uzupełnienie posiadanych danych monitoringowych

Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu realizuje projekt:

Tytuł projektu: Inwentaryzacja stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez aktualizację i uzupełnienie posiadanych danych monitoringowych

Zasadniczym celem projektu  jest właściwe  poznanie zasobów   przyrodniczych  w  ekosystemach  leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego. Skład  gatunkowy, struktura i dynamika zbiorowisk leśnych  RPN  podlegają  dużej  zmienności,  związanej  ze zmieniającymi   się   warunkami   siedliskowymi. Przeprowadzona inwentaryzacja w ekosystemach leśnych umożliwi poprawę jakości planowania sposobów i metod ochrony, dzięki uwzględnieniu aktualnego ich stanu. Dostarczone opracowania i bazy danych posłużą w dalszej przyszłości do opracowania  instrumentów planistycznych, jakim będzie nowy Projektu Planu Ochrony RPN lub posłużą do określenia zakresu aktualizacji obowiązującego Planu ekosystemów leśnych RPN.

Opis i zakres inwestycji: projekt wykonania inwentaryzacji zasobów przyrodniczych RPN przewiduje wykonanie następujących prac:

a) prace fitosocjologiczne, poprzez weryfikację i aktualizację powierzchni oraz oceny stanu zachowania leśnych siedlisk przyrodniczych, w tym Natura 2000:

 • kartowanie zespołów roślinnych – 4040 ha;
 • prace terenowe związane z wykonaniem stanowisk monitoringowych (zdjęcia fitosocjologiczne) – 150 kart obserwacji;
 • prace  terenowe  związane  z  wykonaniem  stanowisk  monitoringowych  (zdjęcia  fitosocjologiczne  na transektach) – 170 kart obserwacji;
 • prace kameralne – 1 kpl. (baza danych, karty zdjęć fitosocjologicznych – 660 szt. i karty obserwacji stanowisk  monitoringowych  –  320  szt.,  mapa  siedlisk  przyrodniczych  –  1  kpl.

b) prace urządzeniowe, poprzez wykonanie pomiarów, inwentaryzacji i opracowania wyników:

 • prace  taksacyjne,  zgodnie  z  wytycznymi  przewidzianymi  Instrukcją  Urządzania  Lasu  (cz.I),  na powierzchni 8110 ha;
 • prace   związane   z   inwentaryzacją   zasobów   drzewnych   (wykonanie   pomiarów   na   próbnych powierzchniach kołowych) – 1253 szt. pow. próbnych;
 • prace  związane  z  pomiarem  drewna  martwego  na  powierzchniach  próbnych  –  1253  szt. pow. próbnych;
 • utworzenie bazy danych – 1 kpl.;
 • opracowanie wyników inwentaryzacji – 1 kpl.;
 • wykonanie  materiałów  kartograficznych  (mapy)  i  aktualizacja  Leśnej  Mapy  Numerycznej  –  1  kpl.;
 • sporządzenie  Opisu  ogólnego  lasów  Roztoczańskiego  Parku  Narodowego  –  1  kpl.

Po  uzyskaniu  wyników  inwentaryzacji  stanu  zasobów  przyrodniczych  ekosystemów  leśnych  Roztoczańskiego Narodowego  zostanie  wykonana  ekspertyza  dotycząca  konieczności  wprowadzenia  zmian  w  Planie ochrony ekosystemów leśnych. W ramach ekspertyzy zostanie przeprowadzona:

- ocena zmian zasobów, tworów i składników przyrody;

- ocena zmian zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;

- ocena skuteczności ochrony przyrody, określonych w obowiązującym Planie Ochrony RPN.

 

Termin realizacji: od 19.02.2019 do 30.09.2021r.

Koszty projektu: planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 303 357,20 PLN, wartość dofinansowania: 879 444,00 PLN.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Opracowanie: Z. Balicki