10 maja 1974 roku powstał, na powierzchni 4 800 ha Roztoczański Park Narodowy. Dziś Park chroni walory przyrodnicze kulturowe Roztocza na powierzchni 8 483 ha. Otulina Parku zaś ma powierzchnię 38 000 ha. Park pomimo różnego rodzaju zawirowań skutecznie realizuje zadania określone w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, zgodnie z ustanowionym w 2018 roku Planem Ochrony.

 Celem ochrony Parku jest zachowanie i utrzymanie unikalnej w skali Polski i Europy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz niepowtarzalnych krajobrazów leśnych i śródleśnych enklaw. Dzięki różnorodnym, interdyscyplinarnym działaniom edukacyjnym, działalności wydawniczej i wystawienniczej realizowanej poprzez Ośrodek Edukacyjno-Muzealny, Park popularyzuje ideę ochrony Roztocza w całym kraju. System udostępniania Parku dla turystyki powiązany jest z tranzytowymi trasami zwiedzania Roztocza. Park prowadzi szeroko zakrojony monitoring środowiska przyrodniczego w tym zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Stacja Bazowa ZMŚP dba o dobrą współpracę Parku z uniwersytetami prowadzącymi badania naukowe na Roztoczu. Szczególnie bliskie są nam uczelnie lubelskie: UMCS, UP w Lublinie.

Dzięki staraniom Parku, w dowód uznania dla walorów przyrodniczych i kulturowych regionu UNESCO w 2019 roku włączyło Roztocze do Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery w ramach programu Człowiek i Biosfera. Od tego czasu Roztocze jest Transgranicznym Rezerwatem Biosfery. Obszar Parku stanowi zaś strefę rdzenną tego rezerwatu. Podkreśla to dodatkowo wartość i potrzebę ochrony w dużej części naturalnych drzewostanów oraz potrzebę przebudowy drzewostanów przekształconych przez człowieka na przestrzeni stuleci.

Dziś po 47 latach nie ma wątpliwości, że starania kilku pokoleń o utworzenie, powiększenie i zachowanie walorów przyrodniczo-kulturowych, edukacyjnych i naukowych Parku nie poszły na marne. Dotychczasowe doświadczenia RPN dowodzą, że możliwa jest ochrona przyrody i zrównoważony rozwój Roztocza – regionu pogranicza przyrodniczo-kulturowego. 

 

               

Dyrekcja i pracownicy Roztoczańskiego Parku Narodowego składają, przy tej okazji, serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierają Park w realizacji ustawowych zadań. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z nami przez kolejne dziesięciolecia.
 

 

Dyrekcja i Pracownicy
Roztoczańskiego Parku Narodowego