Polish English

Autor: Andrzej Tittenbrun
ISBN: 978-83-935430-0-7
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2013
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 111
Oprawa: miękka

Opracowanie przedstawia stan wiedzy o lasach Parku oparty o dostępne dane historyczne, inwentaryzacje przyrodniczo-leśne i badania własne Autora. Zagadnienia związane ze składem gatunkowym, strukturą lasu oraz jego ochroną zostały zobrazowane licznymi mapami oraz materiałami graficznymi w postaci zdjęć, tabel i rycin, co czyni je czytelnymi nie tylko dla profesjonalistów, ale również wszystkich zainteresowanych lasami Roztocza.

„Do opracowania charakterystyki lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego wykorzystano wyniki pomiarów 314 próbnych powierzchni kołowych założonych i trwale oznakowanych w regularnej siatce kwadratów 500x500 m. Inwentaryzację wykonano pierwszy raz w 2007 roku, a następnie powtórzono po pięciu latach. Autor prezentację bieżącego stanu drzewostanów Parku i roli poszczególnych gatunków drzew w ich budowie poprzedził zebranymi informacjami dotyczącymi działalności człowieka w lasach Roztocza. Oparł je na bogatej bibliografii o bardzo szerokim przedziale czasowym wydania. Część ta może spotkać się z dużym zainteresowaniem czytelników nie tylko profesjonalnie związanych z działalnością w lasach. Czytelnik znajdzie także zagadnienia poświęcone ochronie drzewostanów. Scharakteryzowano założenia metodyczne i ogólne kierunki działań ochronnych, zasady ochrony aktywnej, także założenia monitoringu skuteczności ochrony i monitoringu procesów w ekosystemach leśnych oraz ich stanu”.

Z przedmowy prof. dr hab. Henryka Żybury do wydawnictwa: „Skład gatunkowy i struktura lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego”