Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Dlaczego Stawy Echo wysychają?

Kompleks Stawów Echo zasilany jest przez niewielki śródleśny strumień Świerszcz. Strumień ten w ostatnich latach toczy coraz mniej wody. Wynika to z warunków termiczno-opadowych panujących na Roztoczu, nie pozwalających na odbudowę zasobów wodnych - począwszy od 2015 roku. Analizę wielkości zasobów wodnych dorzecza Świerszcza prowadzi się na podstawie obserwacji i pomiarów w profilu wodowskazowym Malowany Most. Wartość przepływu wynosząca 13,7 l/s z 15 października 2018 roku jest najniższym wynikiem odnotowanym w tym roku i w badanym przedziale czasowym (2001-2018). Średnia roczna wartość przepływu z lat hydrologicznych 2001-2017 wynosi 65 l/s, natomiast średnia wartość przepływu rzeki Świerszcz w roku 2018 wynosi 25 l/s.

Średnie roczne przepływy w strumieniu Świerszcz w latach hydrologicznych 2001-2017 w profilu Malowany Most

 

Wyniki pomiaru przepływu w Świerszczu w roku 2018

 

W roku bieżącym, kiedy od kwietnia panują wysokie temperatury, a miesięczne sumy opadów utrzymują się na poziomie zaledwie 60% wartości średnich wieloletnich, zjawisko braku wody w zbiornikach zlewni Świerszcza przybrało niepokojące rozmiary. Wydajność źródeł zasilających Świerszcz jest skorelowana z głębokością zalegania zwierciadła wód podziemnych poziomu kredowego. Dalsze obniżanie się poziomu wody w podziemnym, kredowym zbiorniku grozi całkowitym wyschnięciem strumienia, a następnie stawów które są przez strumień zasilane.

Korelacja najmniejszych wartości przepływu w Świerszczu z minimalnymi stanami poziomu zwierciadła kredowych wód podziemnych w jego zlewni (lata 2012-2018)


Opracowanie: Bogusław Radliński, Anna Rawiak
Zdjęcia: Przemysław Stachyra