Polish English

Konkurs

 na projekt graficzny kalendarza edukacyjnego

Roztoczańskiego Parku Narodowego pt. „MIĘDZY WODĄ A LĄDEM 

– bioróżnorodność środowisk wodno-błotnych

Roztoczańskiego Parku Narodowego” na lata 2021-2022

 

rozstrzygnięty

 

Zgodnie z regulaminem konkursu  na projekt graficzny kalendarza edukacyjnego Roztoczańskiego Parku Narodowego pt. „Między wodą a lądem – bioróżnorodność środowisk wodno-błotnych Roztoczańskiego Parku Narodowego” na lata 2021-2022komisja konkursowa oceniająca prace ogłosiła wyniki*.

Do konkursu zgłoszony został jeden projekt, który wpłynął w wyznaczonym terminie do 2.10.2020 r. i był zgodny z wymaganiami zawartymi w regulaminie konkursu.

Komisja Konkursowa dokonała oceny pracy zgłoszonej w konkursie na projekt graficzny kalendarza RPN i uznała zwycięzcą konkursu

Artura Żuchowskiego

Komisja kierowała się kryteriami, zgodnie z regulaminem konkursu, oceniając:

1. walory artystyczne projektu – koncepcja, kompozycja, typografia, kolorystyka, estetyka projektu graficznego;

2. fotografie – jakość, różnorodność, dobór zdjęć odpowiadający tematyce kalendarza;

3. tekst (w tym opisy do zdjęć)  – poziom merytoryczny, walory edukacyjne, komunikatywność, poprawność gramatyczna i językowa;

4. przygotowanie techniczne projektu – poprawność kalendarium, techniczna jakość zdjęć.

Za każde kryterium oceny praca konkursowa mogła otrzymać  maksymalnie 10 punktów. Projekt mógł zatem otrzymać maksymalnie 40 punktów. Komisja Konkursowa przyznała ocenianemu projektowi w sumie 33 punkty (średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez wszystkich czterech członków Komisji).

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują Autorowi zwycięskiego projektu.

 

*Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 5.10.2020r. znajduje się do wglądu w siedzibie Roztoczańskiego Parku Narodowego,
ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec, p. nr 25 (sekretariat).

 

p.o. Dyrektora
Roztoczańskiego Parku Narodowego
mgr inż. Andrzej Wojtyło

 

 


Działanie współfinansowane w ramach projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000

 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” numer POIS.02.04.00-00-0020/18