Archiwalna strona Roztoczańskiego Parku Narodowego.


Zapraszamy do naszej nowej strony: rpn.gov.pl


Lutowy raport klimatyczno-hydrologiczny dla zlewni strumienia Świerszcz w Roztoczańskim Parku Narodowym

Luty 2023 roku nie był tak ciepły i bogaty w opady jak styczeń. Ze średnią miesięczną temperaturą wynoszącą 0,6°C, był cieplejszy o 1,7°C względem średniej wieloletniej dla tego miesiąca i chłodniejszy o 3°C od najcieplejszego dotychczas lutego z roku 2016. Przez większą część miesiąca średnie dobowe temperatury utrzymywały się powyżej 0°C (ryc. 1), a nocne spadki temperatury były stosunkowo niewielkie. Czterokrotnie w ciągu miesiąca (6-9 lutego) temperatura spadła poniżej -10°C, osiągając wartość minimalną -11,3°C. We Floriance, 8 lutego odnotowano przy gruncie najniższą temperaturę wynoszącą -12,5°C.

Miesięczna suma opadów w Zwierzyńcu wyniosła 38,8 mm i była o niespełna 1 mm wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca. Odnotowano 12 dni z opadem deszczu, 1 dzień z opadem mieszanym i tylko 4 dni z opadem śniegu. Maksymalny opad dobowy (7,6 mm) wystąpił w postaci deszczu 25 dnia miesiąca. Pokrywa śnieżna utrzymywała się przez 16 dni (od początku miesiąca do 16 lutego), z maksymalną grubością sięgającą 14 cm (5-8 lutego).

Wysokie sumy opadów ubiegłych miesięcy, a także lutowe roztopy, wpłynęły pozytywnie na odbudowę zasobów wód podziemnych i powierzchniowych oraz natężenie przepływu strumienia Świerszcz. Zwierciadło wody w głównym, kredowym poziomie wodonośnym, począwszy od 21 grudnia, podniosło się o blisko 60 cm, a w przeciągu ostatniego miesiąca – o 20 cm (ryc. 2.).

W utworach czwartorzędowych, lustro wody w lutym podniosło się nieznacznie, ale pozostawało w strefie stanów wysokich. Natężenie przepływu Świerszcza było zróżnicowane i zależne od panujących warunków atmosferycznych. Średni miesięczny przepływ tego strumienia wyniósł 55 l/s. Najniższy średni dobowy przepływ odnotowano 12 lutego – 36 l/s, a najwyższy 19 lutego – 76 l/s. Także na torfowisku „Międzyrzeki”, w zlewni Szumu, poziom wód gruntowych był wyższy od przeciętnego stanu dla miesiąca lutego (ryc. 3.).


Wcześniejsze raporty>>

Opracowanie: Roztoczańskie Centrum Monitoringu i Nauki
Tekst: Bogusław Radliński
Dane pomiarowe: Bogusław Radliński, Ewa Szpyra, Robert Stefański, Przemysław Stachyra
Fotografie: Przemysław Stachyra