W dniu 4 lipca 2018r. decyzją Instytucji Zarządzającej zakończony został proces desygnacji dla programu PBU 2014-2020.

W związku z powyższym Roztoczański Park Narodowy ma przyjemność poinformować, że projekt Bike Like Roztocze – together in spite of borders będzie realizowany.

W dniu 22 czerwca 2018r. podczas Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu pomiędzy partnerami Projektu podpisana została umowa Partnerstwa określająca zakres realizacji Projektu. Beneficjentem wiodącym jest Gmina Zamość, partnerami ze strony polskiej są Roztoczański Park Narodowy i Województwo Lubelskie oraz ze strony ukraińskiej Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina”.

Celem ogólnym projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych skutkujących wzmocnieniem powiązań partnerskich oraz poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza - wspólnego dziedzictwa naturalnego.

Celem projektu jest także ulepszenie stanu technicznego obiektów dziedzictwa przyrodniczego, co ściśle wiąże się z rozwojem turystyki transgranicznej. Działania projektu mają na celu poprawę infrastruktury turystycznej, co przyczyni się do lepszego wykorzystania dziedzictwa regionów i zwiększenia liczby turystów odwiedzających dziedzictwo naturalne jakim jest niewątpliwie Roztocze.

Wyzwaniem projektu jest także zbudowanie tożsamości opartej o racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi regionu oraz spowodowanie wzrostu atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem.

Głównymi produktami, które zostaną wytworzone w ramach projektu są: wydarzenia transgraniczne, promocja Roztocza (m.in. publikacje), opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego, nowa i zmodernizowana infrastruktura turystyczna, usługi i produkty turystyczne zwiększające wykorzystanie dziedzictwa naturalnego w turystyce.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy woj. lubelskiego i woj. lwowskiego oraz mieszkańcy powiatów roztoczańskich, turyści odwiedzający Roztocze po obu stronach granicy - oraz turyści - rowerzyści odwiedzający Roztocze.

Beneficjenci końcowi jest lokalna społeczność, uczestnicy wydarzeń transgranicznych, turyści, którzy skorzystają z wybranych obiektów cennych przyrodniczo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza i z tras lokalnych: Gminy Zamość, do Florianki oraz powstałych w ramach projektu punktów recepcyjnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu, prezentację, spot promocyjny, informacje o projekcie oraz logo Projektu Bike Like Roztocze – together in spite of borders.

Opracowanie: RPN
Tekst: A. Kotyła, T. Grabowski


Projekt BikeLike na targach w Kielcach

Prezentacja Bike Like wolontariuszom z Ukrainy

Prezentacja projektu „Bike Like Roztocze – together in spite of borders” w Poznaniu

Rajd rowerowy „Na skrzydłach natury” - sprawozdanie

Na Roztocze z aplikacją mobilną

 

Sprawozdanie z warsztatów „Ochrona środowiska a turystyka”  przeprowadzonych w dniach 24-27 września (od wtorku do piątku) 2019 roku


Fotorelacja Andrzeja Demczaka

Fotorelacja Jacka Pawluka

Fotorelacja Tadeusza Grabowskiego

Relacja z rajdu "RoveLove Roztocze" - 14-17 lipiec 2021r.

Sprawozdanie z warsztatów „Ekologiczni – trans graniczna turystyka rowerowa w obszarach cennych przyrodniczo, na pograniczu krajów, regionów i kultur” przeprowadzonych w dniach 27 lipca – 1 sierpnia 2021r.

Fotorelacja Wojciecha Hurkały

Fotorelacja Pawła Marczakowskiego